Regulamin programu Cashback


Obowiązujący od 18.11.2022 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Cashback w ramach Aplikacji FONIA.
 2. Organizatorem Programu Cashback w ramach korzystania z Aplikacji jest FONIA TELCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, posiadająca numer REGON: 388645503, NIP: 1133031081, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000890861 (zwana dalej jako “Organizator”).
 3. Konto Cashback może być zarejestrowane wyłącznie w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 4. Prowadzenia Konta Cashback jest fakultatywne względem korzystania z Aplikacji oraz nieodpłatne.
 5. Udział w Programie Cashback uprawnia Użytkownika do dostępu do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu oraz odzyskania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy.
 6. Wszelkie działania Użytkownika w ramach Programu Cashback odbywają się za pośrednictwem indywidualnego Konta Cashback Użytkownika.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem oraz w Aplikacji.
 8. Użytkownik przystępując do Programu Cashback wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  2. DEFINICJE
 1. Regulamin – oznacza treść niniejszego regulaminu określającego zasady funkcjonowania Programu Cashback w ramach Aplikacji.
 2. Program Cashback – oznacza prowadzony przez Organizatora autorski program umożliwiający Użytkownikowi dostęp do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu oraz odzyskiwania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator – podmiot wskazany w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca swoje indywidualne konto w Aplikacji będąca przy tym konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, która założyła Konto Cashback.
 5. Partner Programu – osoby fizyczne oraz prawne, które biorą udział w Programie Cashback oferujące cashback w ramach zakupów dokonywanych w sklepach internetowych przez nie prowadzonych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Aplikacja – oznacza prowadzoną przez Organizatora aplikację mobilną FONIA, która jest niezbędna do udziału w Programie Cashback.
 7. Formularz rejestracji - elektroniczny formularz dostępny w Aplikacji dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiający założenie Konta Cashback.
 8. Konto Cashback – indywidualny profil Użytkownika rejestrowany za pośrednictwem Aplikacji FONIA, który umożliwia udział w Programie Cashback.

  3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Program Cashback przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich Użytkowników Aplikacji posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających status Konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać uczestnictwa w Programie Cashback poprzez usunięcie Konta Cashback.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści lub podejmowanie działań o charakterze bezprawnym (niezgodnych z Regulaminem, sprzecznym z interesem Organizatora, sprzecznych z dobrymi obyczajami, itp.). Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Aplikacji danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 4. Naruszenie postanowień punktu poprzedniego może stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Cashback Użytkownikowi w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowień punktu poprzedniego.

  4. REJESTRACJA
 1. Rejestracja Konta Cashback odbywa się za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji.
 2. Założenie Konta Cashback jest poprzedzone potwierdzeniem zapoznania się oraz zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 3. Formularz rejestracyjny wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, na który przychodzi link aktywacyjny, który należy potwierdzić.
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik obowiązany jest do samodzielnego wskazania konta bankowego, które będzie połączone z Kontem Cashback i będzie służyło do wypłat, o których mowa w § 5 pkt. 7 Regulaminu.
 5. Rejestracja oraz prowadzenie Konta Cashback jest bezpłatne.

  5. PROGRAM CASHBACK
 1. Program Cashback uprawnia Użytkownika do dostępu do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu oraz odzyskiwania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy.
 2. Użytkownik za pośrednictwem Konta Cashback otrzymuje dostęp do banerów reklamowych Partnerów Programu.
 3. Każdy baner Partnera Programu, o którym mowa w pkt. poprzednim, zawiera indywidualne i aktualne informacje o sumie pieniędzy, jaka musi zostać minimalnie wydana na zakupy w danym sklepie internetowym, określa wysokość zwrotu pieniędzy oraz przedstawia terminy na odstąpienie od zakupu.
 4. Wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy Użytkownika w pierwszej kolejności przedstawiana jest w sekcji „Oczekujące”. Po upływie stosownego terminu na odstąpienie od umowy zawartej z danym Partnerem (zgodnie z pkt. poprzednim), wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy automatycznie przechodzi do sekcji „Portfel Cashback”.
 5. Jeżeli Użytkownik skorzysta z prawa do odstąpienia, o którym mowa w pkt. poprzednich, wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy zostanie automatycznie usunięta z sekcji „Oczekujące”.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wypłacenia wartości zwróconych pieniędzy widniejących w sekcji „Porfel Cashback” na swoje konto bankowe w dowolnym momencie.
 7. Użytkownik w celu dokonania prawidłowego zakupu w ramach Programu Cashback powinien podjąć następujące czynności:
 8. będąc zalogowanym na swoim Koncie Cashback nacisnąć baner Partnera Programu, u którego Użytkownik chce wykonać zakup,
 9. po przejściu na stronę sklepu internetowego danego Partnera Programu, pozostając na jednej sesji internetowej tj. nie wyłączając karty lub przeglądarki, kupić wybrane przez siebie produkty.

  6. REKLAMACJE
 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Program Cashback jest realizowany przez Organizatora wadliwie, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, informacje zawierające opis i datę stwierdzenia wadliwego działania Programu Cashback oraz żądanie Użytkownika.
 3. Reklamacje można składać elektronicznie na adres e-mail Organizatora: hello@fonia.app.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Użytkownika. Jeżeli Organizator w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację w pełni za uzasadnioną.

  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Programu Cashback spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Wszelkie spory między Organizatorem a Użytkownikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany poprzedzone będą wyraźnym komunikatem ze strony Organizatora o planowanych zmianach. Nowy Regulamin będzie obowiązywał nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia pierwszego komunikatu o planowanych zmianach. Organizator od dnia wejścia w życie nowej treści Regulaminu będzie zbierał zgody na jego postanowienia od Użytkowników. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Konta Cashback.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy według zasad ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2022 r.