Pets Love Christmas Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „Pets Love Christmas” w ramach Programu Cashback
obowiązującego od 16.12.2022 do 26.12.2022

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Konkursu „Pets Love Christmas”, który obowiązuje w ramach Programu Cashback.
 2. Organizatorem Konkursu w ramach Programu Cashback jest FONIA TELCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, posiadająca numer REGON: 388645503, NIP: 1133031081, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000890861 (zwana dalej jako “Organizator”).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora http://fonia.app/ oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych: instagram.com/fonia.app oraz facebook.com/foniaapp/ w postach informujących o Konkursie.  
 4. Użytkownik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza treść niniejszego regulaminu określającego zasady funkcjonowania Konkursu.
 2. Program Cashback – oznacza prowadzony przez Organizatora autorski program umożliwiający Użytkownikowi dostęp do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu oraz odzyskiwania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Aplikacja – oznacza prowadzoną przez Organizatora aplikację mobilną FONIA.
 4. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, funkcjonujący pod adresem http://fonia.app
 5. Konkurs – prowadzony przez Organizatora konkurs „Pets Love Christmas” w ramach Programu Cashback, który obowiązuje od 16.12.2022 r. do 26.12.2022 r. 
 6. Organizator – osoba wskazana w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca swoje indywidualne konto w Aplikacji lub na Portalu, będąca przy tym konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, która posiada Konto Cashback i bierze udział w Konkursie.
 8. Partner Programu – osoby fizyczne oraz prawne, których prowadzone sklepy internetowe biorą udział w Programie Cashback na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Konto Cashback – indywidualny profil Użytkownika rejestrowany za pośrednictwem Aplikacji FONIA lub Portalu. 
 10. Regulamin Programu Cashback – regulamin opisujący zasady funkcjonowania Programu Cashback, obowiązujący od 01.10.2022 r. i dostępny pod adresem http://fonia.app/regulaminy/zasady-wyplaty-cashback/

 

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie Konta Cashback przez Uczestnika. Uczestnik nie musi być abonentem.
 2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać otwarty – publiczny profil na portalach społecznościowych (Facebook lub Instagram).
 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook oraz Instagram).
 4. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających status Konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na udostępnienie zdjęcia omawianego w § 5 ust. 1 przez Organizatora przy ogłoszeniu wyników Konkursu mediach społecznościowych Organizatora (Facebook oraz Instagram).
 6. Nagroda nie zostanie przyznana, jeśli Organizator dopatrzy się jakichkolwiek elementów noszących znamiona znęcania się nad zwierzętami przez Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W przypadku, gdyby dopatrzono się elementów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym u zwycięzcy Konkursu, nagroda zostanie przyznana następnej osobie. W tym zakresie przepisy § 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§ 4 REJESTRACJA

 1. Udział w Konkursie nie wymaga żadnej dodatkowej rejestracji oprócz posiadania swojego indywidualnego Konta Cashback za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji oraz profilu wskazanego w § 3 ust. 5 Regulaminu.

 

§ 5 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Przedmiotem zadania Konkursowego jest publikacja zdjęcia swojego zwierzęcia domowego w komentarzu pod postem informującym o Konkursie (https://fb.watch/hskojvU8rB/)  lub publikacja wspomnianego zdjęcia na swoim profilu lub relacji w mediach społecznościowych (wyłącznie Facebook lub Instagram), wraz z oznaczeniem profilu mediów społecznościowych Organizatora (https://www.instagram.com/fonia.app/, https://www.facebook.com/foniaapp/)
 2. Zdjęcie musi przedstawiać zwierzę domowe należące do Uczestnika w tematyce świątecznej. 
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję zdjęcia konkursowego.
 4. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
 5. Zwycięzcy wyłonieni zostaną przez osoby upoważnione przez Organizatora. Kryterium oceny zgłoszeń będą walory artystyczne i promocyjne nadesłanych treści.
 6. W ramach Konkursu Uczestnik, którego przesłane zdjęcie przedstawiające zwierzę domowe w świątecznym klimacie zostanie wybrane otrzyma nagrodę w postaci 50 złotych do swojego Konta Cashback, o którym mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu. 
 7. Nagroda, o której mowa w § 5 ust. 5 jest przyznawana jednokrotnie w ramach całego Konkursu. Uczestnik, który oznaczył/przesłał w komentarzu więcej niż jedno zdjęcie, otrzymuje wyłącznie pojedynczy przedmiot nagrody tj. 50 złotych do swojego Konta Cashback.
 8. Nagroda, o której mowa w ustępach poprzedzających jest przyznawana do Konta Cashback po upływie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

 

§ 6 REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w sposób wadliwy, Uczestnik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora (dalej „reklamacja”).
 2. Reklamacje można składać, kontaktując się elektronicznie – na adres e-mail Organizatora hello@fonia.app.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Uczestnika, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Uczestnika. Jeżeli Organizator w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację w pełni za uzasadnioną.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń lub zmian w zakresie funkcjonowania Konkursu.
 2. Wszelkie spory między Organizatorem a Użytkownikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany poprzedzone będą wyraźnym komunikatem ze strony Organizatora o planowanych zmianach. Nowy Regulamin będzie obowiązywał nie wcześniej niż po 3 dniach od dnia pierwszego komunikatu o planowanych zmianach.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy według zasad ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przede wszystkim przepisy Regulaminu Programu Cashback oraz właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.12.2022 r.