Regulamin Aplikacji

REGULAMIN APLIKACJI FONIA

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą Fonia, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pośrednictwem której Operator świadczy usługi opisane w niniejszym Regulaminie.
 2. Operator – Fonia Telecom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000890861, NIP: 1133031081, REGON: 388645503.
 3. Użytkownik – osoba, która spełniła warunki określone w Regulaminie i dokonała aktywacji Konta w Aplikacji.
 4. Urządzenie mobilne – urządzenie mobilne Klienta służące do: wykonywania połączeń głosowych, transmisji danych i wykonywania innych usług telekomunikacyjnych, przeznaczone do korzystania z Karty SIM oraz usług Internetu mobilnego, na którym możliwe jest wyświetlanie reklam w formie powiadomień push/pop-up, posiadające świadectwo homologacji i certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez uprawniony organ.
 5. Karta SIM – karta z mikroprocesorem udostępniania Użytkownikowi umożliwiająca, Użytkownikowi za pośrednictwem Urządzenia mobilnego skorzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora. Do Karty SIM przypisany jest numer telefonu, kod PIN oraz PUK. Karta stanowi własność Operatora. 
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) przypisaną Użytkownikowi, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, którego posiadanie jest konieczne do korzystania z Aplikacji.
 7. Konto Cashback – dodatkowe konto, które Użytkownik może dobrowolnie założyć w ramach Aplikacji, umożliwiające korzystanie z usług Cashback.
 8. Formularz aktywacji – kwestionariusz dostępny w Aplikacji umożliwiający aktywację Karty SIM oraz Konta.
 9. Formularz rejestracji – kwestionariusz dostępny w Aplikacji dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiający założenie Konta Cashback.
 10. Umowa – umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie Aplikacji,
 11. Usługa – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji,
 12. Partner – podmiot współpracujący z Operatorem, prezentujący za pośrednictwem Aplikacji swoje oferty rabatowe. 
 13. Regulamin– niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Aplikacji. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać. 
 14. Polityka prywatności – dokument dostępny w Aplikacji, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).
 16. Materiały – zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone w Aplikacji będące własnością Operatora lub użyte przez Operatora za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,

 

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikację można pobrać bezpłatnie na Urządzenie mobilne ze sklepu Google Play lub innego sklepu właściwego dla systemu operacyjnego urządzenia. 
 2. Do działania Aplikacji wymagany jest system Android (wersja 7 lub nowsza) lub IOS (wersja 14 lub nowsza). 
 3. Z Usług świadczonych za pomocą Aplikacji mogą korzystać osoby, które zawarły z Operatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem serwisu http://fonia.app/ 
 4. Korzystanie z Aplikacji jest niezbędne do skorzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
 5. W celu skorzystania z usług telekomunikacyjnych oraz innych Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik powinien pobrać i zainstalować Aplikację na swoim Urządzeniu mobilnym. Do pobrania i instalacji Aplikacji konieczny jest dostęp do Internetu. Następnie Użytkownik powinien dokonać aktywacji Karty SIM zamówionej za pośrednictwem serwisu http://fonia.app/. Użytkownik dokonuje aktywacji Konta oraz Karty SIM za pośrednictwem Formularza aktywacji. Celem aktywacji Użytkownik podaje nr telefonu przypisany do Karty SIM oraz swój adres e-mail. Konto jest aktywne po wpisaniu do Aplikacji kodu weryfikacyjnego, otrzymanego od Operatora mailem.
 6. Warunkiem aktywacji jest zaakceptowanie przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
 7. Po dokonaniu instalacji Aplikacja będzie cały czas aktywna do momentu jej usunięcia. 
 8. Do prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest podłączenie Urządzenia mobilnego do sieci. 
 9. Użytkownik może korzystać z Aplikacji oraz Karty SIM wyłącznie za pośrednictwem Urządzenia mobilnego. Niedozwolone jest przekładanie Karty SIM do innego urządzenia mobilnego, które nie służy do wykonywania połączeń głosowych oraz transmisji danych.
 10. Podczas korzystania z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do aktywacji Konta lub skorzystania z innych Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji.
 11. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Aplikacji danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 12. Użytkownik nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Aplikacji, w szczególności Użytkownik nie może ingerować w algorytmy Aplikacji lub jej kod źródłowy.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Aplikacji bez pisemnej zgody Operatora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 15. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności pkt. 9-13 niniejszego paragrafu Operator ma prawo zawiesić dostęp do Konta oraz zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych okres 30 dni. Po upływie tego okresu, Operator wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Operator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
 16. Operator ma prawo zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych także w przypadkach wskazanych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 

§ 3. FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI

1. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik może aktywować Kartę SIM, po jej wcześniejszym zamówieniu za pośrednictwem serwisu http://fonia.app/

2. W ramach Aplikacji Użytkownik zyskuje:

a) Dostęp do bilingów oraz rozliczeń,

b) Dostęp do rabatów oferowanych przez Partnerów,

c) Możliwość założenia Konta Cashback i tym samym skorzystania z usług Cashback, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

3. Użytkownik uzyskuje informacje o rabatach Partnerów za pośrednictwem banerów reklamowych zamieszczonych w Aplikacji oraz za pośrednictwem powiadomień push/pop-up wyświetlanych na Urządzeniu mobilnym. 

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania aplikacji należy zgłaszać na adres e-mail hello@fonia.app

 

§ 4. CASHBACK

 1. W ramach Aplikacji, Operator umożliwia Użytkownikowi rejestrację Konta Cashback.
 2. Rejestracja Konta Cashback jest dobrowolna i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. 
 3. Zasady funkcjonowania Konta Cashback reguluje osobny Regulamin Programu Cashback.

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników. 
 2. Operator jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Użytkowników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Operatora, nie wcześniej niż po 30 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień Użytkowników nabytych przed wprowadzeniem zmian. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom drogą mailową oraz poprzez powiadomienia PUSH w Aplikacji.

3. Wszelkie spory między Operatorem, a Użytkownikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. 

4. Użytkownik będący Konsumentem może:

a) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres: Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, e-mail: sk_warszawa@wiih.org.pl, strona internetowa: http://wiih.org.pl/index.php),

b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Operatora, a w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2023 r.