Regulamin Oferty Fonia Premium +

REGULAMIN OFERTY FONIA PREMIUM PLUS

 

I. DEFINICJE

 1. Operator Fonia Telecom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000890861, NIP: 1133031081, REGON: 388645503.
 2. Klient podmiot będący stroną Umowy zawieranej z Operatorem.
 3. Oferta  oferta funkcjonująca na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem, w ramach której Klient uzyskuje Pakiet „Fonia Premium+”.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Program Cashback oznacza program prowadzony przez Operatora w ramach serwisu internetowego fonia.app oraz aplikacji mobilnej Fonia, umożliwiający użytkownikowi dostęp do specjalnych promocji, kodów rabatowych oferowanych przez partnerów oraz uprawniający do odzyskania określonej części pieniędzy wydanych na zakupy w sklepach partnerów, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Cashback.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem fonia.app
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana pomiędzy Operatorem, a Klientem za pośrednictwem Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu. 


II. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia do Oferty oraz zasady jej funkcjonowania.

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą i niezdefiniowane w nim należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Programu Cashback lub Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

3. Regulamin Programu Cashback, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cennik stanowią integralną część Umowy, zawieranej na podstawie Oferty. 

4. Oferta przeznaczona jest dla Użytkowników Programu Cashback. Korzystając z Oferty Klient otrzymuje Abonament oraz dostęp do Planu Premium w ramach Konta Cashback na trwania Umowy. Oferta przeznaczona jest także dla osób, które są Użytkownikami Programu Cashback i chcą przenieść dotychczasowy numer do Operatora.

5. Usługi telekomunikacyjne wchodzące w skład Pakietu świadczone są przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

6. W ramach Oferty Operator przyznaje następujące ulgi:

a) Ulgę w zakresie Opłaty aktywacyjnej w wysokości 151 zł (wysokość Opłaty aktywacyjnej po zniżce to 49 zł).

b) Ulgę na Abonament w wysokości 1 zł w przypadku opłaty miesięcznej lub 171 zł w przypadku opłaty rocznej  (wysokość Abonamentu po przyznaniu ulgi to 24 zł w przypadku opłaty miesięcznej  lub 239 zł w przypadku opłaty rocznej).

7. Oferta obowiązuje od dnia 05.10.2023 do odwołania.

 

III. PRZYSTĄPIENIE DO OFERTY

 1. Celem skorzystania z Oferty należy zamówić Kartę SIM za pośrednictwem formularza udostępnionego w ramach Konta Cashback. Z Oferty mogą skorzystać także osoby, które chcą przenieść numer do sieci Operatora – w tym celu należy wypełnić formularz przeniesienia numeru udostępniony w ramach Konta Cashback, zgodnie z Regulaminem przenoszenia numeru. 
 2. Umowa zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Regulaminem przenoszenia numeru (w przypadku przenoszenia numeru przez Klienta), chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu. 
 3. Podczas wypełniania Formularza zamówienia lub Formularza przeniesienia numeru, Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty aktywacyjnej. Zawarcie Umowy następuje w chwili wpływu środków na konto Operatora. 
 4. Płatność Abonamentu następuje w ramach Subskrypcji, tj. płatności automatycznie pobieranej z góry, co 30 dni lub z góry na rok (365 dni) poczynając od dnia aktywacji karty SIM. Płatności za usługi dodatkowe rozliczane są w Okresie rozliczeniowym na podstawie e-faktury.
 5. Abonent uzyskuje dostęp do Planu Premium w momencie zawarcia Umowy. 
 6. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.  Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Klient złoży wcześniej oświadczenie w przedmiocie braku chęci przedłużenia Umowy. Po przedłużeniu Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Klient ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie Pakietach. 
 7. Klient, który przed zawarciem Umowy korzystał z Konta Cashback w wersji podstawowej (bezpłatnej, bez planu Premium), po zawarciu Umowy otrzymuje dostęp do Planu Premium w ramach Abonamentu. 
 8. W przypadku Klientów, którzy przed zawarciem Umowy korzystali dotychczas z Planu Premium, w momencie zawarcia Umowy dotychczasowa umowa o świadczenie usługi subskrypcji wygasa, a Operator zwraca opłatę za subskrypcję w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Klient korzysta z Planu Premium w ramach Abonamentu.

 

IV. REZYGNACJA

 1. Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje prawo odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
 2. Każdy Klient może wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia Umowy, przy której Klient uiścił Subskrypcję roczną, Operator zwróci proporcjonalnie równowartość niewykorzystanej Subskrypcji w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, Operator w dalszym ciągu zachowuje jednak prawo do pobrania opłaty za wypowiedzenie Umowy na czas określony, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
 3. Operator może wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub wypowiedzenia Umowy przez Operatora, lub w przypadku zakończenia obowiązywania Umowy – Konto Cashback Klienta powraca do podstawowej wersji (bezpłatnej). W przypadku chęci dalszego korzystania z Planu Premium należy uruchomić Subskrypcję na zasadach określonych w Regulaminie Programu Cashback.