REGULAMIN OFERTY ,,FONIA SIM 40GB”

REGULAMIN OFERTY ,,FONIA SIM 40GB”

 1. 1. DEFINICJE  
 1. 1. Abonament – opłata w ramach Oferty  realizowana w subskrypcji miesięcznej, kwartalnej lub rocznej.
 2. 2. Formularz przeniesienia numeru – udostępniony w ramach Konta Cashback, zgodnie z Regulaminem przenoszenia numeru
 3. 3. Formularz zamówienia – formularz wypełniany przez Klienta danymi wymaganymi do zawarcia Umowy zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
 4. 4. Klient podmiot będący stroną Umowy zawieranej z Operatorem.
 5. 5. Oferta FONIA SIM 40GB (,,Oferta”) oferta opisana niniejszym Regulaminem
 6. 6. Operator Fonia Telecom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000890861, NIP: 1133031081, REGON: 388645503.
 7. 7. Program Cashback oznacza program prowadzony przez Operatora w ramach serwisu internetowego fonia.app oraz aplikacji mobilnej Fonia, umożliwiający użytkownikowi dostęp do specjalnych promocji, kodów rabatowych oferowanych przez partnerów oraz uprawniający do odzyskania określonej części pieniędzy wydanych na zakupy w sklepach partnerów, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Cashback.
 8. 8. Regulamin Oferty FONIA SIM 40GB – niniejszy Regulamin.
 9. 9. Roaming – usługa telekomunikacyjna polegająca na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania z sieci operatorów roamingowych.
 10. 10. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem fonia.app
 11. 11. Subskrypcja – częstotliwość realizowania opłaty Abonamentu
 12. 12. System e-płatności – udostępniony w Serwisie, rozwiązanie informatyczno-funkcjonalne, występujące pod nazwą System e-płatności, umożliwiające Klientom realizację zobowiązań finansowych wobec Operatora.  Aktualna lista narzędzi płatności dostępna jest w Systemie e -Płatności. 
 13. 13. Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana pomiędzy Operatorem, a Klientem za pośrednictwem Serwisu, zawierająca Ofertę opisaną niniejszym Regulaminem.
 1. 2. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY ,,FONIA SIM 40GB”

1. Oferta przeznaczona jest dla Użytkowników Programu Cashback. Korzystający z Oferty Klient otrzymuje Abonament oraz dostęp do Oferty ,,FONIA SIM 40GB” w ramach Konta Cashback na czas trwania Umowy. Oferta przeznaczona jest także dla osób, które są Użytkownikami Programu Cashback i chcą przenieść dotychczasowy numer do Operatora.

 1. 3. ZASADY OGÓLNE
 1. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia do Oferty oraz zasady jej funkcjonowania.
 2. 2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą i niezdefiniowane w nim należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Programu Cashback lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
 3. 3. Regulamin Programu Cashback, Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennik stanowią integralną część Umowy, zawieranej  w oparciu o warunki niniejszej Oferty. 
 4. 4. Usługi telekomunikacyjne wchodzące w skład Oferty świadczone są przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 
 1. 4. PRZYZNAWANIE RABATÓW I ULG
 1. 1. W ramach Oferty Operator przyznaje następujące rabaty:
  a) Rabat kwotowy  w zakresie Opłaty aktywacyjnej której wysokość wynosi  151 zł brutto. Zniżka której udziela Operator wynosi 150 zł brutto, zatem wysokość Opłaty aktywacyjnej po zniżce to 1 zł brutto. 
  b) Rabat kwotowy na Abonament. Rabaty kwotowe w zależności od wybranej subskrypcji określa Tabela 1.

Tabela 1. 

REGULAMIN OFERTY ,,FONIA SIM 40GB”
 1. 2. Oferta obowiązuje od dnia 31.01.2024 do odwołania.
 1. 5. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE ,,FONIA SIM 40GB”.
 1. 1.Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w ramach subskrypcji Abonamentu
 2. 2. 40GB internetu, w tym 5,34GB w UE
 3. 3. Internet z prędkością 5G
 4. 4. Roaming czyli usługa połączeń głosowych, SMS-y oraz MMS-y, w ramach Strefy UE oraz ze Strefy UE do Polski dostępne z zastrzeżeniem zasad i cen określonych w Cenniku.
 5. 5. Trzy możliwości subskrypcji Abonamentu: miesięczna, kwartalna i roczna.
 1. 6. ABONAMENT I OPŁATA AKTYWACYJNA
 1. 1. Aby skorzystać  z Oferty należy zamówić Kartę SIM za pośrednictwem Formularza zamówienia udostępnionego w Serwisie. Z Oferty mogą skorzystać także osoby, które chcą przenieść numer do sieci Operatora – w tym celu należy wypełnić Formularz przeniesienia numeru udostępniony w ramach Konta Cashback, zgodnie z Regulaminem przenoszenia numeru. 
 2. 2. Umowa zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Regulaminie przenoszenia numeru (w przypadku przenoszenia numeru przez Klienta), chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu. 
 3. 3. Podczas wypełniania Formularza zamówienia lub Formularza przeniesienia numeru, Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty aktywacyjnej. Zawarcie Umowy następuje w chwili wpływu środków na konto Operatora, o ile Formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo przez Klienta tj. zawiera dane niezbędne do wystawienia faktury VAT za usługi świadczone przez Operatora.
 1. 1. Płatność Abonamentu następuje w ramach Subskrypcji, tj. płatności automatycznie pobieranej z góry, co 30 dni, 90 dni lub z góry na rok (365 dni) poczynając od dnia aktywacji karty SIM. 
 2. 2. Płatności za usługi dodatkowe rozliczane są w Okresie rozliczeniowym na podstawie e-faktury.
 3. 3. Klient dokonuje płatności za Usługi Telekomunikacyjne poprzez zapłatę za Opłatę aktywacyjną, oraz Abonament Karty SIM wchodzącej w skład Oferty ,,FONIA SIM 40GB”.   Płatność za powyższe może zostać dokonana przez Klienta w Serwisie e-płatności.
 4. 4. Abonent uzyskuje dostęp do Oferty ,,FONIA SIM 40GB” w momencie zawarcia Umowy. 
 5. 5. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.  Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Klient złoży wcześniej oświadczenie w przedmiocie braku chęci przedłużenia Umowy. Po przedłużeniu Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Klient ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator informuje Klienta w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie Ofertach. 
 6. 6. Klient, który przed zawarciem Umowy korzystał z Konta Cashback w wersji podstawowej (bezpłatnej), po zawarciu Umowy otrzymuje dostęp do Oferty ,,FONIA SIM 40GB” w ramach Abonamentu. 
 1. 7. REZYGNACJA
 1. 1. Klientowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje prawo odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 
 2. 2.Każdy Klient może wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia Umowy, przy której Klient uiścił Subskrypcję roczną, Operator zwróci proporcjonalnie równowartość niewykorzystanej Subskrypcji w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, Operator w dalszym ciągu zachowuje jednak prawo do pobrania opłaty za wypowiedzenie Umowy na czas określony, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 
 3. 3. Operator może wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 
 4. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub wypowiedzenia Umowy przez Operatora, lub w przypadku zakończenia obowiązywania Umowy – Konto Cashback Klienta powraca do podstawowej wersji (bezpłatnej). W przypadku chęci dalszego korzystania z Oferty ,,FONIA SIM 40GB” należy uruchomić subskrypcję Abonamentu na zasadach określonych w Regulaminie Programu Cashback.