Regulamin programu cashback

REGULAMIN PROGRAMU CASHBACK

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Cashback prowadzonego w ramach serwisu internetowego fonia.app oraz Aplikacji mobilnej FONIA.
 2. Organizatorem Programu Cashback jest FONIA TELCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, posiadająca numer REGON: 388645503, NIP: 1133031081, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000890861 (zwana dalej jako “Organizator”), nr tel 729 763 002, adres e-mail hello@fonia.app
 3. Organizator prowadzi Program Cashback we współpracy z Partnerami.
 4. Udział w Programie Cashback umożliwia Użytkownikom dostęp do specjalnych promocji, kodów rabatowych oferowanych przez Partnerów, a także uprawnia do odzyskania określonej części pieniędzy wydanych na zakupy w sklepach Partnerów.
 5. Wszelkie działania Użytkownika w ramach Programu Cashback odbywają się za pośrednictwem indywidualnego Konta Cashback Użytkownika.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem fonia.app oraz w Aplikacji.
 7. Użytkownik przystępując do Programu Cashback wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. W ramach Programu Organizator może wprowadzać dodatkowe oferty oraz promocje. Regulamin danej oferty lub akcji promocyjnej ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza treść niniejszego regulaminu określającego zasady funkcjonowania Programu Cashback.
 2. Program Cashback – oznacza prowadzony przez Organizatora program umożliwiający Użytkownikowi dostęp do specjalnych promocji, kodów rabatowych oferowanych przez Partnerów oraz uprawniający do odzyskania określonej części pieniędzy wydanych na zakupy w sklepach Partnerów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator – podmiot wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca swoje indywidualne konto w Aplikacji, będąca przy tym konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, która założyła Konto Cashback.
 5. Konto Cashback – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje dotyczące środków zebranych w ramach Programu, którego założenie jest niezbędne do udziału w Programie Cashback.
 6. Plan premium – płatne rozszerzenie Konta Cashback, umożliwiające skorzystanie z dodatkowych korzyści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Ofercie.
 7. Subskrypcja – okresowa opłata abonamentowa za korzystanie z Planu premium, płatna w wysokości wskazanej w Ofercie. Użytkownik w ramach Planu premium może wybrać subskrypcję roczną lub miesięczną.
 8. Oferta – informacja dotycząca funkcji i korzyści płynących z udziału w Programie Cashback wraz ze wskazaniem ceny Subskrypcji, zamieszczona w Serwisie oraz Aplikacji. Informacje o których mowa w zdaniu poprzednim należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Partner Programu – osoby fizyczne lub prawne, które biorą udział w Programie Cashback, w tym Fonia, oferujące za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji rabaty oraz specjalne promocje, a także cashback w ramach zakupów dokonywanych w sklepach internetowych przez nie prowadzonych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Fonia jako Partner oferuje specjalne promocje oraz cashback na zakupy produktów własnych w aplikacji i w serwisie fonia.app.
 10. Aplikacja – oznacza prowadzoną przez Organizatora aplikację mobilną FONIA, za pośrednictwem którego Użytkownik może założyć i prowadzić Konto.
 11. Serwis – serwis internetowy pod adresem fonia.app za pośrednictwem którego Użytkownik może założyć i prowadzić Konto.

 

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Program Cashback przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających status Konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Program prowadzony jest za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać uczestnictwa w Programie Cashback na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści lub podejmowanie działań o charakterze bezprawnym (niezgodnych z Regulaminem, sprzecznym z interesem Organizatora, sprzecznych z dobrymi obyczajami, itp.). Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Aplikacji danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób.
 5. Naruszenie postanowień punktu poprzedniego może stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom dopuszczającym się takich praktyk
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Cashback Użytkownikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowienia pkt 4 niniejszego paragrafu.

 

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta Cashback odbywa się za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 2. Założenie Konta Cashback jest poprzedzone potwierdzeniem zapoznania się oraz zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 3. Formularz rejestracyjny wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, na który przychodzi link aktywacyjny, który należy potwierdzić poprzez kliknięcie.
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik obowiązany jest do samodzielnego wskazania konta bankowego, które będzie połączone z Kontem Cashback i będzie służyło do wypłat, o których mowa w § 8 pkt 6 Regulaminu.
 5. Rejestracja Konta Cashback jest bezpłatna. Podczas rejestracji Użytkownik może od razu wybrać Plan premium, który podlega płatności w systemie Subskrypcji.

 

§ 5 PLAN PREMIUM

 1. Organizator umożliwia Użytkownikom skorzystanie z Planu premium, który uprawnia do dodatkowych promocji i rabatów, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Ofercie.
 2. Użytkownik może uruchomić Plan premium podczas zakładania Konta Cashback, a także w dowolnym momencie po założeniu Konta.
 3. Plan premium opłacany jest przez Użytkownika na zasadach Subskrypcji, zgodnie z § 6 Regulaminu. W momencie aktywacji Planu premium Użytkownik zobowiązany jest podać dane karty płatniczej, z której będzie cyklicznie pobierana płatność.

 

§ 6 SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownik może wybrać Subskrypcję miesięczną lub roczną. W ramach Subskrypcji miesięcznej opłata pobierana jest za okres 30 dni korzystania z Planu premium, a w przypadku Subskrypcji rocznej opłata jest pobierana za okres 365 dni korzystania z Planu premium.
 2. W przypadku wyboru subskrypcji miesięcznej płatność pobierana jest automatycznie z góry, co 30 dni, poczynając od dnia przystąpienia do Planu premium przez Użytkownika.
 3. W przypadku wyboru Subskrypcji rocznej płatność pobierana jest automatycznie z góry, co 365 dni, poczynając od dnia przystąpienia do Planu premium przez Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie usługi subskrypcji zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi subskrypcji miesięcznej w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec opłaconego okresu. Plan premium będzie aktywny do końca opłaconego okresu.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi subskrypcji rocznej w dowolnym momencie, za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Plan premium będzie w takim przypadku aktywny do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 7. W przypadku rezygnacji (tj. złożenia wypowiedzenia zgodnie z pkt 5 lub 6 powyżej) z Planu premium, Użytkownik w dalszym ciągu może korzystać z Konta Cashback na podstawowych warunkach. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi subskrypcji nie jest równoznaczne z rezygnacją z Konta Cashback. Usunięcie Konta Cashback jest natomiast równoznaczne z wypowiedzeniem usługi subskrypcji, w takiej sytuacji stosowane są odpowiednio pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz postanowienie §8 pkt 9 Regulaminu.
 8. Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi subskrypcji w dowolnym momencie, za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Organizator zwraca w takiej sytuacji proporcjonalnie równowartość niewykorzystanej Subskrypcji z końcem trwania umowy. W przypadku wypowiedzenia ze Strony Organizatora, Organizator zwraca Użytkownikom środki zgromadzone na Kontach Cashback w terminie 10 dni od zakończenia umowy.
 9. Użytkownik może złożyć wypowiedzenie od umowy o świadczenie usługi subskrypcji mailowo na adres hello@fonia.app lub korespondencyjnie na adres Fonia Telecom sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od wyboru Planu premium odstąpić od zawartej umowy. W takim przypadku umowę uznaje się za niezawartą, a Organizator zwraca opłatę z tytułu Subskrypcji w terminie 14 dni na kartę płatniczą, z której zostały pobrane środki. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi subskrypcji (korzystanie z Planu premium) można złożyć mailowo na adres hello@fonia.app lub korespondencyjnie na adres Fonia Telecom sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 2. Rezygnacja z Planu premium nie jest równoznaczna z rezygnacją z Programu Cashback. Użytkownik w dalszym ciągu może korzystać bezpłatnie z Konta Cashback.

 

§ 8 PROGRAM CASHBACK

 1. Program Cashback uprawnia Użytkownika do dostępu do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu i odzyskiwania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy.
 2. Użytkownik za pośrednictwem Konta Cashback otrzymuje dostęp do banerów reklamowych Partnerów Programu.
 3. Każdy baner Partnera Programu, o którym mowa w pkt. poprzednim, określa wysokość zwrotu pieniędzy, przedstawia terminy na odstąpienie od zakupu oraz może zawierać informacje o sumie pieniędzy, jaka musi zostać minimalnie wydana na zakupy w danym sklepie.
 4. Wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy Użytkownika w pierwszej kolejności przedstawiana jest w sekcji „Oczekujące”. Po upływie stosownego terminu wskazanego przez Partnera, wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy automatycznie przechodzi do sekcji „Portfel Cashback”.
 5. Jeżeli Użytkownik skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Partnerem w ramach jego sklepu internetowego to wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy zostanie automatycznie usunięta z sekcji „Oczekujące”.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wypłacenia wartości zwróconych pieniędzy widniejących w sekcji „Portfel Cashback” na swoje konto bankowe w dowolnym momencie. Minimalna wypłata wynosi 50 zł, natomiast maksymalnie w ramach jednej transakcji Użytkownik może wypłacić 750 zł.
 7. Organizator lub Partner zastrzegają sobie prawo do odmowy wypłaty środków w przypadku podejrzenia, że środki zostały zebrane niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami. W takiej sytuacji Organizator/Partner niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wszczęciu procedury wyjaśniającej.
 8. Środki wypłacane są na konto Użytkownika w terminie 10 dni od zlecenia wypłaty, z zastrzeżeniem pkt poprzedniego.
 9. W przypadku rezygnacji z Programu Cashback (usunięcie Konta) środki są wypłacane na konto Użytkownika w terminie 14 dni.
 10. Użytkownik w celu dokonania prawidłowego zakupu w ramach Programu Cashback powinien podjąć następujące czynności:

a. będąc zalogowanym na swoim Koncie Cashback nacisnąć baner Partnera Programu u którego Użytkownik chce wykonać zakup,

b. po przejściu na stronę sklepu internetowego danego Partnera Programu, pozostając na jednej sesji internetowej tj. nie wyłączając karty lub przeglądarki, kupić wybrane przez siebie produkty.

 

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Program Cashback jest realizowany przez Organizatora niezgodnie z umową, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora. W przypadku niezgodności świadczonych usług cyfrowych z umową, Użytkownikowi przysługują uprawnienia wskazane w rozdziale 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – prawo konsumenta.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, informacje zawierające opis i datę stwierdzenia wadliwego działania Programu Cashback oraz żądanie Użytkownika.
 3. Reklamacje można składać kontaktując się elektronicznie – na adres e-mail Organizatora hello@fonia.app.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika, który w ramach reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Jeżeli Organizator w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację w pełni za uzasadnioną.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Programu Cashback spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Wszelkie spory między Organizatorem, a Użytkownikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności wynikających ze zmian w przepisach prawnych, zmian technologicznych lub rozszerzenia funkcjonalności Programu. Wszelkie zmiany poprzedzone będą wyraźnym komunikatem ze strony Organizatora o planowanych zmianach, przekazywanym drogą mailową. Nowy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż po 30 dniach od jego ogłoszenia oraz po akceptacji jego treści przez Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany powinien zrezygnować z uczestnictwa w Programie Cashback. W przypadku braku akceptacji usługi świadczone są na dotychczasowych zasadach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Cashback. W takiej sytuacji poinformuje, o tym Użytkowników z dwumiesięcznym wyprzedzeniem oraz uruchomi procedurę wypowiadania umów świadczenia usługi subskrypcji, zgodnie z §6 pkt 8 Regulaminu oraz zwróci Użytkownikom zgromadzone środki w terminie 10 dni od zakończenia Programu.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2024