Regulamin promocji 25

Regulamin Promocji w ramach Programu Cashback
obowiązującej od 14.12.2022 do 23.12.20221

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Promocji, która obowiązuje w ramach Programu Cashback.
 2. Organizatorem Promocji w ramach Programu Cashback jest FONIA TELCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, posiadająca numer REGON: 388645503, NIP: 1133031081, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000890861 (zwana dalej jako “Organizator”).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora http://fonia.app/ oraz na profilach Organizatora w social mediach: instagram.com/fonia.app oraz facebook.com/foniaapp/ w postach informujących o Promocji.  
 4. Użytkownik przystępując do Promocji wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

2 DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza treść niniejszego regulaminu określającego zasady funkcjonowania Promocji.
 2. Program Cashback – oznacza prowadzony przez Organizatora autorski program umożliwiający Użytkownikowi dostęp do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu oraz odzyskiwania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Aplikacja – oznacza prowadzoną przez Organizatora aplikację mobilną FONIA.
 4. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, funkcjonujący pod adresem http://fonia.app
 5. Promocja – prowadzona przez Organizatora akcja promocyjna w ramach Programu Cashback, która obowiązuje od 14.12.2022 r. do 23.12.2022 r. 
 6. Organizator – osoba wskazana w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca swoje indywidualne konto w Aplikacji lub na Portalu, będąca przy tym konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, która posiada Konto Cashback i bierze udział w Promocji.
 8. Partner Programu – osoby fizyczne oraz prawne, których prowadzone sklepy internetowe biorą udział w Programie Cashback na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Konto Cashback – indywidualny profil Użytkownika rejestrowany za pośrednictwem Aplikacji FONIA lub Portalu. 
 10. Regulamin Programu Cashback – regulamin opisujący zasady funkcjonowania Programu Cashback, obowiązujący od 01.10.2022 r. i dostępny pod adresem http://fonia.app/regulaminy/zasady-wyplaty-cashback/

 

3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Promocji jest posiadanie Konta Cashback przez Uczestnika. Uczestnik nie musi być abonentem. 
 2. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających status Konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

4 REJESTRACJA

 1. Udział w Promocji nie wymaga żadnej dodatkowej rejestracji oprócz założenia swojego indywidualnego Konta Cashback za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji. 

 

5 PROMOCJA

 1. W ramach Promocji każdy Uczestnik, który w ramach Programu Cashback dokona zakupu u dowolnego Partnera Programu za jakąkolwiek kwotę, otrzyma nagrodę w postaci 25 złotych do swojego portfela cashback, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Programu Cashback. Warunkiem uzyskania nagrody jest poprawnie naliczony cashback, zgodnie z Regulaminem Programu Cashback.
 2. Zakup, o którym mowa w ustępie poprzedzającym musi zostać dokonany za pośrednictwem strony internetowej http://fonia.app lub przez Aplikację, w ramach jednej sesji, zgodnie z postanowieniami §5 ust. 7 Regulaminu Programu Cashback.
 3. Nagroda, o której mowa  w § 5 ust. 1 jest przyznawana jednokrotnie w ramach całej Promocji. Uczestnik, który dokonał więcej niż jednego zakupu na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym w trakcie trwania Promocji, otrzymuje wyłącznie pojedynczy przedmiot nagrody tj. 25 złotych.
 4. Nagroda nie zostanie przyznana, jeśli Uczestnik zrezygnuje z zakupów, tj. odstąpi od umowy zawartej z Partnerem w ramach zakupów. 
 5. Nagroda, o której mowa w  ustępach poprzedzających jest przyznawana do portfelu cashback po upływie 37 dni od dnia zakończenia Promocji, jest to czas niezbędny do weryfikacji czy Uczestnik nie zrezygnował z zakupu, tj. nie odstąpił od umowy (30 dni) oraz na realizację wydania nagrody (7 dni). 
 6. Zasady dotyczące dokonywanego zakupu w ramach Programu Cashback zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Programu Cashback i stosuje się je odpowiednio do niniejszej Promocji.

 

6 REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Promocja jest prowadzona przez Organizatora w sposób wadliwy, Uczestnik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora (dalej „reklamacja”).
 2. Reklamacje można składać, kontaktując się elektronicznie – na adres e-mail Organizatora hello@fonia.app.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Uczestnika, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Uczestnika. Jeżeli Organizator w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację w pełni za uzasadnioną. 

 

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń lub zmian w zakresie funkcjonowania Promocji.
 2. Wszelkie spory między Organizatorem a Użytkownikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany poprzedzone będą wyraźnym komunikatem ze strony Organizatora o planowanych zmianach. Nowy Regulamin będzie obowiązywał nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia pierwszego komunikatu o planowanych zmianach.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy według zasad ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przede wszystkim przepisy Regulaminu Programu Cashback oraz właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2022