Regulamin przenoszenia numeru

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU  PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

stosowany przez Fonia Telecom Sp. z o.o., dalej jako: Operator.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

  1. Fonia Telecom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000890861, NIP: 1133031081, REGON: 388645503, będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w myśl ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. REGON 388645503 świadczyć będzie usługę przenoszenia numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych z/do sieci komórkowej Fonia Telecom sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że usługi te nie obejmują przenoszenia numerów telefonów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi publicznymi sieciami telefonicznymi.
  2. Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2004 r. Nr 171, poz.1800 z późn. zm.) abonent będący stroną umowy z dostawcą usług, w której przydzielany jest abonentowi numer z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora. Uprawnienie to nie dotyczy przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.
  3. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą i niezdefiniowane w nim, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Fonia Telecom sp. z o.o., przy czym poniższe określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Abonent — osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka związana z Operatorem Umową;

b) Dotychczasowy Dostawca Usług — inny niż Operator dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, który świadczy aktualnie na rzecz Klienta usługi z wykorzystaniem Przydzielonego Numeru, który Klient ma zamiar przenieść do Operatora;

c) Dzień Roboczy — dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

d) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem fonia.app prowadzony przez Operatora, za pośrednictwem którego zawierana jest Umowa, w ramach którego realizowany jest proces przenoszenia Przydzielonego Numeru;

e) Klient — podmiot będący stroną Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawieranej z Operatorem, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, która zamierza zawrzeć Umowę z przeniesieniem Przypisanego Numeru;

f) Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający Operatorem Umowę lub korzystający z usług świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną;

g) Nowy Dostawca Usług — inny niż Operator dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, do którego Klient zamierza przenieść Przydzielony Numer od Operatora;

h) Oświadczenie — oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z Dotychczasowym Dostawcą Usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług lub bez zachowania tego okresu, składane przez Klienta wraz z Wnioskiem o przeniesienie Przydzielonego Numeru;

i) Pełnomocnictwo — pełnomocnictwo Klienta do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem Przydzielonego Numeru (w szczególności do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Dotychczasowym Dostawcą Usług),

j) Przydzielony Numer — numer telefonu wykorzystywany przez Klienta u Dotychczasowego Dostawcy Usług, który Klient zamierza przenieść do Operatora albo Numer Telefonu wykorzystywany przez Abonenta, który Abonent zamierza przenieść do Nowego Dostawcy Usług;

k) Regulamin — niniejszy Regulamin przenoszenia Przydzielonego Numeru przy zmianie dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

l) Rozporządzenie — rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. 2018.2324);

m) Ustawa — ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2004 r. Nr 171, poz.1800 z późn. zm.);

n) Wniosek — obowiązujący u Operatora wniosek o przeniesienie Przydzielonego Numeru do sieci Operatora;

 

§ 2. ZASADY ZAWARCIA Z OPERATOREM PRZEZ KLIENTA UMOWY Z PRZENIESIENIEM PRZYDZIELONEGO NUMERU OD DOTYCHCZASOWEGO DOSTAWCY USŁUG

  1. Składając za pośrednictwem Serwisu zamówienie na zawarcie Umowy Klient może wystąpić do Operatora z Wnioskiem o przeniesienie Przydzielonego Numeru do sieci Operatora. Wzór Wniosku dostępny jest na stronie internetowej Operatora pod adresem www.fonia.app. Wniosek ważny jest przez 21 dni od daty jego wystawienia. Operator umożliwia złożenie Wniosku w formie dokumentowej – to jest formularza na stronie internetowej, który po wypełnieniu przez Klienta jest utrwalany przez Operatora i przesyłany w nieedytowalnym pliku na wskazany we Wniosku adres poczty elektronicznej, lub w formie pisemnej.
  2. We Wniosku Klient określa w szczególności tryb przeniesienia Przydzielonego Numeru, a także może określić termin przeniesienia Przydzielonego Numeru żądając, by nastąpiło ono nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług z Operatorem, lub w późniejszym terminie w trakcie trwania dotychczasowej umowy z Dotychczasowym Dostawcą Usług. Jeśli Klient nie określi terminu przeniesienia Przydzielonego Numeru nastąpi ono z dniem rozwiązania umowy z Dotychczasowym Dostawcą Usług.
  3. Klient we Wniosku składa Oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie usług z Dotychczasowym Dostawcą Usług, jeśli rozwiązanie to ma nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego tą umową, lub bez zachowania tego okresu.
  4. Klient we Wniosku udziela Pełnomocnictwa Operatorowi do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia w imieniu Klienta umowy z Dotychczasowym Dostawcą Usług.
  5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2.1 Operator rozpatruje zgodnie z § 10 ust. 8 pkt 3 Rozporządzenia, w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania.
  6. Klient składając Wniosek, o którym mowa w ust. 2.1 zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane zgodne z fakturą wystawianą przez Dotychczasowego Dostawcę Usług celem potwierdzenia uprawnień do Przydzielonego Numeru. Dane osoby fizycznej muszą być zgodne z danymi z jej dowodu osobistego. Dane działalności gospodarczej muszą być zgodne z danymi zarejestrowanymi w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Dane osób prawnych muszą być zgodne z bazą KRS. Operator może zażądać od Klienta składającego Wniosek przekazania na wskazany przez Operatora adres mailowy kopii dokumentów potwierdzających dane Klienta, dokumentów potwierdzających umocowanie reprezentowania Klienta lub kopię faktury wystawionej przez Dotychczasowego Dostawcę Usług.
  8. W przypadku gdy Wniosek nie jest kompletny Operator zawiadamia Klienta o konieczności jego niezwłocznego uzupełnienia, wraz z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie Wniosku bez rozpoznania.
  9. W przypadku pisemnej formy złożenia Wniosku niezwłocznie po złożeniu zamówienia nie później jednak niż w ciągu 5 Dni Roboczych wysyłane są do Klienta za pośrednictwem kuriera dokumenty niezbędne do przeniesienia Przydzielonego Numeru (Wniosek z Pełnomocnictwem, Oświadczeniami i zgodą na przetwarzanie danych w celu realizacji czynności niezbędnych do przeniesienia numeru).
  10. Warunkiem skuteczności Wniosku i możliwości przeprowadzenia procedury przeniesienia Przydzielonego Numeru jest zgodność danych podanych przez Klienta we Wniosku z danymi zarejestrowanymi u Dotychczasowego Dostawcy Usług, a w przypadku pisemnej formy Wniosku także złożenie przez Klienta podpisów we wszystkich miejscach wskazanych w dostarczonych przez kuriera dokumentach.
  11. Po otrzymaniu Wniosku Operator przekaże do Dotychczasowego Dostawcy Usług podane we Wniosku dane Klienta w celu ich weryfikacji i podjęcia czynności niezbędnych do przeniesienia Przydzielonego Numeru do Operatora.
  12. Operator zawiadamia Klienta o terminie przeniesienia Przydzielonego Numeru lub o odmowie i przyczynie odmowy przeniesienia Przydzielonego Numeru.
  13. Podstawą do odmowy przekazania Przydzielonego Numeru przez Dotychczasowego Dostawcę Usług może być niespełnienie przez Klienta warunków, o których mowa w ust. 2.10, lub niespełnienie innego warunku określonego w regulaminie przenoszenia numerów obowiązującym u Dotychczasowego Dostawy Usług. W takim przypadku Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie co jednocześnie spowoduje, że nie dojdzie do przeniesienia Przydzielonego Numeru, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.
  14. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku Operator, niezwłocznie zawiera z Klientem Umowę z przeniesieniem Przydzielonego Numeru.
  15. Przeniesienie Przydzielonego Numeru następuje z dniem rozwiązania umowy z Dotychczasowym Dostawcą Usług, lecz nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego od wskazanego w Umowie z przeniesieniem Przydzielonego Numeru, terminu rozpoczęcia świadczenia usług przez Operatora przy wykorzystaniu Przydzielonego Numeru.
  16. Operator informuje Klienta o rozpoczęciu świadczenia usług z wykorzystaniem Przydzielonego Numeru w sposób wskazany we Wniosku w dniu przeniesienia Przydzielonego Numeru, jak również bezzwłocznie przesyła potwierdzenie przeniesienia Przydzielonego Numeru.
  17. Zawiadomienia, o których mowa w pkt. 2.8 i 2.16, a także potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 2.16 Operator doręcza Klientowi w formie, w jakiej złożony był Wniosek. Klient uprawniony jest do wskazania innej formy doręczeń.
  18. Możliwa przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych spowodowana przeniesieniem Przydzielonego Numeru nie może przekraczać sześciu godzin w porze nocnej pomiędzy godziną 0:00 a 6:00, chyba że Klient wyraził w Umowie z przeniesieniem Przydzielonego Numeru, zgodę na dłuższą przerwę, określając czas jej trwania.
  19. Oświadczenie o rezygnacji z przeniesienie Przydzielonego Numeru, powinno być złożone w formie mailowej na adres: hello@fonia.app lub u Dotychczasowego Dostawcy Usług najpóźniej 2 dni przed datą przeniesienia. Niezłożenie oświadczenia w terminie wskazanym w niniejszym punkcie spowoduje, że proces przenoszenia Przydzielonego Numeru nie zostanie przerwany i Przenoszony Numer przestanie być aktywny u Dotychczasowego Dostawcy Usług w dacie przeniesienia potwierdzonej przez Dotychczasowego Dostawcy Usług.
  20. W przypadku odstąpienia od Umowy z przeniesieniem Przydzielonego Numeru po dacie przeniesienia Przydzielonego Numeru do Operatora, numer Abonenta zostanie zdezaktywowany i zwrócony do operatora macierzystego.

 

§ 3. ZASADY ROZWIĄZANIA Z OPERATOREM PRZEZ ABONENTA UMOWY Z PRZENIESIENIEM PRZYDZIELONEGO NUMERU DO NOWEGO DOSTAWCY USŁUG

  1. Abonent, który wystąpił do Nowego Dostawcy Usług z wnioskiem o zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem Przydzielonego Numeru, udziela mu pełnomocnictwa do rozwiązania Umowy bądź z zachowaniem postanowień obowiązującej Umowy, w szczególności okresu wypowiedzenia przewidzianego tą Umową, bądź bez zachowania terminów wypowiedzenia, bądź na koniec okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych wynikających z Umowy.
  2. Po otrzymaniu informacji o zainicjowaniu procesu przenoszenia Przydzielonego Numeru od Nowego Dostawcy Usług Operator informuje Abonenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania tej informacji poprzez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) wysłanej na Przydzielony Numer rozpoczęciu procesu przenoszenia Przydzielonego Numeru.
  3. Operator powiadomi Abonenta o terminie rozwiązania Umowy z przeniesieniem Przydzielonego Numeru do Nowego Dostawcy Usług w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust 3.1.
  4. Abonentowi przysługuje prawo złożenia przed upływem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie z Operatorem pisemnego oświadczenia o odwołaniu złożonego wypowiedzenia oraz o rezygnacji z przeniesienia Przydzielonego Numeru. Wówczas Umowa zawarta z Operatorem nie ulega rozwiązaniu. Oświadczenie o rezygnacji z przeniesienia Przydzielonego Numeru winno zostać złożone przez Abonenta najpóźniej na 2 Dni Robocze przed terminem rozwiązania Umowy aby skutkowało przerwaniem procesu przenoszenia Przydzielonego Numeru.
  5. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Fonia Telecom Sp. z o.o. złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z przeniesieniem Przydzielonego Numeru w trakcie rozpoczętego wypowiedzenia, skutkuje odwołaniem przez Abonenta uprzednio złożonego wypowiedzenia. Operator określi wówczas nowy termin rozwiązania Umowy na podstawie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z przeniesieniem Przydzielonego Numeru.
  6. Na podstawie art. 71 a Ustawy w przypadku wyboru przez Abonenta trybu przeniesienia Numeru Telefonu do Nowego Dostawcy Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty Operatorowi w wysokości nieprzekraczającej Opłaty Abonamentowej za okres wypowiedzenia. Opłata ta nie może być wyższa niż Opłata Abonamentowa za jeden Okres Rozliczeniowy, może być natomiast powiększona o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania Umowy.
  7. Przeniesienie przez Abonenta Numeru Telefonu aktywnego w sieci Operatora do sieci Nowego Dostawcy Usług uwarunkowane jest zgodnością danych Abonenta wskazanych przez niego w oświadczeniu o przeniesieniu Przydzielonego Numeru składanym u Nowego Dostawcy Usług z danymi będącymi w posiadaniu Operatora.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów regulujących procedurę przenoszenia Przydzielonych Numerów. Regulamin jest publikowany na stronie www.fonia.app.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo wysyłając zapytanie na adres: hello@fonia.app.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Przepisy Prawa Telekomunikacyjnego, Rozporządzenia i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowienia Regulaminu Aplikacji Fonia.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
  5. Klient lub Abonent wiąże się niniejszym Regulaminem doraźnie w stosunku do każdego przeniesienia Przydzielonego Numeru z osobna w momencie złożenia wniosku o przeniesienie Przydzielonego Numeru.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2023.