Regulamin programu cashback 10 22

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Cashback w ramach Aplikacji FONIA.
 2. Organizatorem Programu Cashback w ramach korzystania z Aplikacji jest FONIA TELCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, posiadająca numer REGON: 388645503, NIP: 1133031081, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
 3. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000890861 (zwana dalej jako “Organizator”).
 4. Konto Cashback może być zarejestrowane wyłącznie w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 5. Prowadzenia Konta Cashback jest fakultatywne względem korzystania z Aplikacji oraz nieodpłatne.
 6. Udział w Programie Cashback uprawnia Użytkownika do dostępu do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu oraz odzyskania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy.
 7. Wszelkie działania Użytkownika w ramach Programu Cashback odbywają się za pośrednictwem indywidualnego Konta Cashback Użytkownika.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.fonia.app oraz w Aplikacji.
 9. Użytkownik przystępując do Programu Cashback wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza treść niniejszego regulaminu określającego zasady funkcjonowania Programu Cashback w ramach Aplikacji.
 2. Program Cashback – oznacza prowadzony przez Organizatora autorski program umożliwiający Użytkownikowi dostęp do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu oraz odzyskiwania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator – podmiot wskazany w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca swoje indywidualne konto w Aplikacji będąca przy tym konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, która założyła Konto Cashback.
 5. Partner Programu – osoby fizyczne oraz prawne, które biorą udział w Programie Cashback oferujące cashback w ramach zakupów dokonywanych w sklepach internetowych przez nie prowadzonych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Aplikacja – oznacza prowadzoną przez Organizatora aplikację mobilną FONIA, która jest niezbędna do udziału w Programie Cashback.
 7. Formularz rejestracji – elektroniczny formularz dostępny w Aplikacji dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiający założenie Konta Cashback.
 8. Konto Cashback – indywidualny profil Użytkownika rejestrowany za pośrednictwem Aplikacji FONIA, który umożliwia udział w Programie Cashback.

 

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Program Cashback przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich Użytkowników Aplikacji posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających status
 2. Konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać uczestnictwa w Programie Cashback poprzez usunięcie Konta Cashback.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści lub podejmowanie działań o charakterze bezprawnym (niezgodnych z Regulaminem, sprzecznym z interesem Organizatora, sprzecznych z dobrymi obyczajami, itp.). Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Aplikacji danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 4. Naruszenie postanowień punktu poprzedniego może stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Cashback Użytkownikowi w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowień punktu poprzedniego.

 

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta Cashback odbywa się za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji.
 2. Założenie Konta Cashback jest poprzedzone potwierdzeniem zapoznania się oraz zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 3. Formularz rejestracyjny wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, na który przychodzi link aktywacyjny, który należy potwierdzić.
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik obowiązany jest do samodzielnego wskazania konta bankowego, które będzie połączone z Kontem Cashback i będzie służyło do wypłat, o których mowa w § 5 pkt. 7 Regulaminu.
 5. Rejestracja oraz prowadzenie Konta Cashback jest bezpłatne.

 

§ 5 PROGRAM CASHBACK

 1. Program Cashback uprawnia Użytkownika do dostępu do specjalnych promocji w sklepach internetowych Partnerów Programu oraz odzyskiwania określonej części wydanych na zakupy pieniędzy.
 2. Użytkownik za pośrednictwem Konta Cashback otrzymuje dostęp do banerów reklamowych Partnerów Programu.
 3. Każdy baner Partnera Programu, o którym mowa w pkt. poprzednim, zawiera indywidualne i aktualne informacje o sumie pieniędzy, jaka musi zostać minimalnie wydana na zakupy w danym sklepie internetowym, określa wysokość zwrotu pieniędzy oraz przedstawia terminy na odstąpienie od zakupu.
 4. Wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy Użytkownika w pierwszej kolejności przedstawiana jest w sekcji „Oczekujące”. Po upływie stosownego terminu na odstąpienie od umowy zawartej z danym Partnerem (zgodnie z pkt. poprzednim), wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy automatycznie przechodzi do sekcji „Portfel Cashback”.
 5. Jeżeli Użytkownik skorzysta z prawa do odstąpienia, o którym mowa w pkt. poprzednich, wartość zwróconych pieniędzy za dane zakupy zostanie automatycznie usunięta z sekcji „Oczekujące”.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wypłacenia wartości zwróconych pieniędzy widniejących w sekcji „Porfel Cashback” na swoje konto bankowe w dowolnym momencie.
 7. Użytkownik w celu dokonania prawidłowego zakupu w ramach Programu Cashback powinien podjąć następujące czynności:
  • a) będąc zalogowanym na swoim Koncie Cashback nacisnąć baner Partnera Programu, u którego Użytkownik chce wykonać zakup,
  • b) po przejściu na stronę sklepu internetowego danego Partnera Programu, pozostając na jednej sesji internetowej tj. nie wyłączając karty lub przeglądarki, kupić wybrane przez siebie produkty.

 

§ 6 REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Program Cashback jest realizowany przez Organizatora wadliwie, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, informacje zawierające opis i datę stwierdzenia wadliwego działania Programu Cashback oraz żądanie Użytkownika.
 3. Reklamacje można składać:
  • a) za pośrednictwem chatu dostępnego w Aplikacji,
  • b) kontaktując się elektronicznie – na adres e-mail Organizatora hello@fonia.app.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Użytkownika. Jeżeli Organizator w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację w pełni za uzasadnioną.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Programu Cashback spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Wszelkie spory między Organizatorem a Użytkownikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany poprzedzone będą wyraźnym komunikatem ze strony Organizatora o planowanych zmianach. Nowy Regulamin będzie obowiązywał nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia pierwszego komunikatu o planowanych zmianach. Organizator od dnia wejścia w życie nowej treści Regulaminu będzie zbierał zgody na jego postanowienia od Użytkowników. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Konta Cashback.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy według zasad ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022 r.